Categorie : Nieuws

HomeArchief voor: Nieuws (Page 62)

Stijging minimumloon per 1 juli 2014

Per 1 juli 2014 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon. Als werkgever bent u verplicht minimaal dit minimumloon uit te betalen aan uw werknemers. Bovendien moet u het wettelijk minimumloon vermelden op de loonstrook. Houd daarom tijdig rekening met de gewijzigde bedragen.

 • Geplaatst op 2 jun 2014
Lees Verder

Onderbroken dienstverband struikelblok voor premiekorting jongere werknemer

Per 1 juli aanstaande start de tijdelijke premiekorting jongere werknemer. U komt in aanmerking voor deze kortingsregeling wanneer u tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere uitkeringsgerechtigde (leeftijd tussen de 18 en 27 jaar) in dienst neemt. Wel gelden er een aantal voorwaarden. Bovendien is het maar de vraag of u bij een tijdelijk onderbroken dienstbetrekking wel recht heeft op de premiekorting.

De regeling in het kort

Wij maakten in eerdere berichtgeving al melding van de premiekorting jongere werknemer. U komt hiervoor in aanmerking als u in de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 een of meerdere jongeren in dienst neemt. De jongere moet voorafgaand aan de dienstbetrekking recht hebben gehad op een ww- of bijstandsuitkering. De korting bedraagt per aangenomen jonge werknemer € 3.500 per jaar. De premiekorting wordt verleend voor de duur van de dienstbetrekking en voor maximaal twee jaar. Verder geldt als voorwaarde dat het moet gaan om een dienstbetrekking van ten minste 32 uur per week op basis van minimaal een halfjaarcontract. U kunt de premiekorting jongere werknemer – mits u voldoet aan alle voorwaarden – vanaf 1 juli 2014 toepassen in de loonaangifte. De premiekorting komt in mindering op het totaal van de door u te betalen premies werknemersverzekeringen.

Nieuwe dienstbetrekking bij dezelfde werkgever

U komt echter niet in aanmerking voor de premiekorting als het dienstverband tijdelijk is onderbroken. Het gaat dan om de volgende situatie:

 • vóór 1 januari 2014 is de jongere al eerder bij u in dienst geweest, maar dit dienstverband is of wordt beëindigd vóór, op of na 1 januari 2014;
 • aan de jongere is vervolgens een ww- of bijstandsuitkering toegekend;
 • binnen drie maanden na beëindiging van het dienstverband treedt de jongere opnieuw bij u in dienst.

In bovenstaande situatie is dus sprake van twee dienstbetrekkingen met één en dezelfde jongere. Omdat de eerdere dienstbetrekking is aangevangen vóór 1 januari 2014, kunt u de premiekorting voor de tweede dienstbetrekking niet toepassen. Hiermee wordt voorkomen dat een bestaande dienstbetrekking wordt beëindigd en na een korte tijd uitkering wederom een dienstbetrekking wordt aangegaan met als doel te voldoen aan de voorwaarden voor premiekorting.

 • Geplaatst op 20 mei 2014
Lees Verder

Wees op tijd met uw aanvraag WBSO/RDA!

Wilt u (ook) vanaf 1 juli 2014 gebruik maken van de WBSO/RDA wees dan op tijd met uw aanvraag. Een aanvraag kunt u indienen tot en met 31 mei 2014, maar wacht daarmee niet tot de laatste dag. Bent u zelfstandig ondernemer dan geldt deze datum niet. U kunt nog tot en met 30 september 2014 WBSO/RDA aanvragen voor 2014.

WBSO/RDA

Heeft u werknemers in dienst die speur-en ontwikkelingswerk (S&O) verrichten, dan kunt u mogelijk gebruik maken van de WBSO (Wet Bevordering Speur-en Ontwikkelingswerk). Met de WBSO kunt u de loonkosten voor S&O binnen uw bedrijf verlagen. Ook een zelfstandig ondernemer kan gebruik maken van de WBSO. Voor hem of haar is er de S&O-aftrek in de inkomstenbelasting. De Research en Development Aftrek (RDA) verlaagt de overige kosten en uitgaven van speur-en ontwikkelingswerk.

WBSO/RDA aanvraag

Om in aanmerking te komen voor de WBSO en de RDA, moet u tijdig een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Als werkgever kunt u maximaal drie keer per jaar een WBSO-aanvraag indienen voor een periode van minimaal drie en maximaal twaalf kalendermaanden. De aanvraag mag meerdere projecten bevatten en moet minstens één kalendermaand voor het begin van de projectperiode worden ingediend. Bent u zelfstandig ondernemer, dan geldt dit maximum niet. U kunt nog tot en met 30 september ongelimiteerd aanvragen indienen.

Indienen aanvraag

Uw aanvraag voor WBSO/RDA kunt u via internet indienen. Dat kan via een onlineformulier op eLoket of via het aanvraagprogramma op uw computer. Voor het indienen van de WBSO/RDA-aanvraag moet u zich online kunnen identificeren.

 • Geplaatst op 1 mei 2014
Lees Verder

Stappenplan werkkostenregeling

Bent u al over op de werkkostenregeling of maakt u nog gebruik van de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers? De afgelopen jaren heeft u nog mogen kiezen, maar dat is weldra voorbij. Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief. Bent u nog niet overgestapt, dan moet u zich in de regelgeving gaan verdiepen, want de implementatie van de werkkostenregeling neemt al gauw enkele maanden in beslag.

Stappenplan

Met de volgende vier stappen helpen wij u alvast een stukje op weg:

 1. Inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen. Deze gegevens vindt u terug in uw boekhouding, het personeelshandboek, individuele arbeidscontracten en aanvullende arbeidsvoorwaarden.
 2. Deel de kosten in: wat valt onder de vrije ruimte, vallen bepaalde vergoedingen of verstrekkingen onder de gerichte vrijstelling of is wellicht een nihilwaardering van toepassing?
 3. Richt uw administratie in. Het totale bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers moet uit uw financiële administratie te halen zijn en dat betekent een aanpassing. Vaak staat in de financiële administratie geen btw bij de boekingen voor de vergoedingen en verstrekkingen. U moet dan alsnog de btw toevoegen. Het totale bedrag in uw financiële administratie aan vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen onder de werkkostenregeling moet te koppelen zijn aan het fiscaal loon (kolom 14 van de loonstaat) in uw loonadministratie.
 4. Overleg op tijd met werknemers en indien aanwezig de ondernemingsraad. Het kan zijn dat u door de werkkostenregeling bestaande arbeidsvoorwaarden moet aanpassen. In de meeste gevallen is hiervoor toestemming nodig van uw werknemers. Sluit u een nieuw arbeidscontract af, hou dan alvast rekening met de komst van de werkkostenregeling.
 • Geplaatst op 24 apr 2014
Lees Verder

Hogere ‘ziektewetpremie’ voor terugkerende eigenrisicodrager

Keert u als werkgever na een periode van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (ZW) terug naar het UWV, dan moet u per 1 januari 2015 mogelijk rekening houden met een hogere publieke premie. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil namelijk een meer risicodekkende ziektewetpremie vastleggen voor (middel)grote werkgevers die na een periode van eigenrisicodragen terugkeren naar het UWV.

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag ingestemd met dit besluit van minister Asscher. Het besluit is nu voor advies aan de Raad van State gestuurd. Of een dergelijke terugkeerpremie er gaat komen, is dus nog niet definitief. Maar u dient er, afhankelijk van uw situatie, wel al rekening mee te houden.

Eigenrisicodrager ZW

Kiest u als werkgever ervoor om zelf het eigen risico te dragen voor de Ziektewet, dan hoeft u minder premie te betalen. Daar staat tegenover dat u onder meer zelf de ziektewetuitkering aan uw werknemers moet betalen. Wellicht wenst u, na een periode van eigenrisicodragerschap, terug te keren naar het UWV. Bent u een ‘grote’ werkgever en keert u na meer dan twee jaar eigenrisicodragerschap terug, dan bent u, de eerste twee jaar, een minimumpremie (in 2014 van 0,14%) verschuldigd.

Omdat direct na terugkeer al ZW-uitkeringen kunnen ontstaan, staat deze minimumpremie volgens minister Asscher niet in verhouding tot het ZW-risico. Hij wil dan ook per 1 januari 2015 een meer risicodekkende ziektewetpremie vastleggen voor (middel)grote werkgevers die na een periode van eigenrisicodragen terugkeren naar het UWV.

Terugkeerpremie

Bent u een (middel)grote werkgever dan kunt u dus met deze terugkeerpremie te maken krijgen als het besluit van minister Asscher doorgang vindt. Nog niet alle details zijn bekend. Wel is aangegeven dat de hogere premie bij terugkeer gedurende twee kalenderjaren de helft van de sectorale premie bedraagt. Er kan, afhankelijk van het individuele risico, een hogere individuele premie gelden. Voor (middel)grote werkgevers uit sectoren waar de helft van de sectorale ZW-premie lager is dan de feitelijke minimumpremie heeft de invoering van de hogere premie bij terugkeer geen gevolgen.

Mocht de terugkeerpremie worden ingevoerd dan gaat de premie gelden vanaf 2015 voor alle (middel)grote werkgevers die na 20 maart 2014 een verzoek indienen om het eigenrisicodragerschap te beëindigen.

 • Geplaatst op 24 apr 2014
Lees Verder

Maak op tijd bezwaar tegen de crisisheffing

Bedroeg het loon van één of meer van uw werknemers vorig jaar meer dan € 150.000, dan bent u een werkgeversheffing hoge lonen (crisisheffing) verschuldigd van 16% over dit meerdere. Deze heffing moet u aangeven in de aangifte loonheffingen maart 2014. De crisisheffing ligt al enige tijd onder vuur. Daarom kan het verstandig zijn om tijdig bezwaar te maken.

 • Geplaatst op 2 apr 2014
Lees Verder

Update pensioenperikelen

De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met een verdere verlaging van de pensioenopbouwpercentages per 2015 en een beperking van het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd. Aan de Eerste Kamer is inmiddels verzocht om snelle afhandeling van de pensioenplannen voor 2015. Pensioenuitvoerders moeten namelijk voldoende gelegenheid hebben om wijzigingen door te voeren. Maar u wilt vast ook weten hoe uw pensioenopbouw er vanaf 2015 gaat uitzien…

 • Geplaatst op 18 mrt 2014
Lees Verder

Eerder ontslag voor de oudere werknemer

Vanaf 1 april aanstaande wijzigt er iets in de regels voor collectief ontslag. Niet de werknemer die als laatste is aangenomen, komt het eerst voor ontslag in aanmerking, maar de werknemer die al recht heeft op een AOW-uitkering. Op die manier wordt voorkomen dat de AOW-gerechtigde werknemer mag blijven zitten, terwijl zijn collega die voor zijn inkomen nog is aangewezen op het verrichten van arbeid, ontslagen wordt.

 • Geplaatst op 17 mrt 2014
Lees Verder

online-salaris.com gebruikt alleen (geanonimiseerde) analytische cookies en functionele cookies. Geen cookies van derden. Lees onze privacyverklaring

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close